torsdag 16. april 2015

Filipperne 2,6-11 En gjennomgang

Filipperne 2,6-11 er en helt sentral tekst i det nye testamentet som fanger opp Jesus på en utrolig måte! Her har jeg tatt meg tid til å gå igjennom teksten vers for vers, så ha gjerne bibelen din oppslått for å følge kommentarene mine.Vers 6 Jesus er lik Gud. Han er hundre prosent Gud og hundre prosent menneske. Han nøt et perfekt fellesskap med Far, og den Hellige Ånd. Han kjenner Gud, og er Hans sønn.


Vers 7-8 Jesus valgte å gi avkall på sin posisjon i det perfekte fellesskapet, og tok på seg en slaves skikkelse. "doulos". Han var lydig til døden på korset.


Når Jesus ble fristet av Satan i ødemarken, så ble han fristet til ulydighet i form av selvhevdelse. I sin siste bønn før korset, ba Jesus om å få slippe unna Guds vilje, men ikke hvis Gud ikke ville.(joh 17) Hva var Guds vilje? Guds vilje var å knuse Han, og helle ut sin vrede over Jesus på korset. ( Jes 53)
Jesus visste at dette var planen hele tiden, og fullførte lydig, til døden på korset. Han fullførte lydig Guds frelsesplan som har eksistert siden syndefallets første stund.


Hvorfor måtte Jesus dø på korset?
Min synd. Din synd. Hver eneste løgn, tanke, blikk, gjerning.Synd er ikke hovedsakelig de tingene vi gjør, men det vi er. Er det så alvorlig med vår synd,da? Er det så alvorlig å trosse Guds bud i ny og ne, vi får jo tilgivelse! Når vi ser hvilken påkjenning vår synd hadde for Jesus, så mister vi all får interesse i å nye synd. Når Jesus måtte lide seg igjennom helvete på korset for oss, så mister synden sin glans, og livene får en ny retning.

Hva er kjærlighet?
Moderne teologi prater pent om synd og lite om helvete. Vi står igjen med en Gud som er kjærlig, men ikke bibelens Gud. Gud er kjærlig etter sin definisjon av hva kjærlig er.
Konsekvenser av synd: adskillelse fra skaperen, død, og fangenskap... Er det kjærlighet å glatte over det som kan sende mennesker i en evig fortapelse å si at "alt er bra", "Gud elsker deg akkuratt i den tlstanden du er"? Gud har ikke bare kalt oss til syndstilgivelse, men til en helhjertet etterfølgelse og hellig liv! Vær da hellige, for jeg er hellig! ( 1. Tess 4,3)


Vers 9 Jesus har navnet over alle navn. Navn er en autoritetsbemerkning. Hvis jeg sier at jeg er Tage Emil, så er det ok. Mens hvis jeg sier at jeg er Hans Majestet Tage Emil, kongen av Norge, så gir det en annen autoritet. Abram fikk navnet Abraham. Peter fikk navnet klippen. Saulus fikk navnet Paulus. Jesus fikk navnet over alle navn! Gjennom deg, Abraham, skal alle folk velsignes! Velsignelsen er Han! Vi ser at i bibelen, så er navn også en autoritet.


Vers 10 I Jesu navn skal vært kne bøye seg.(pause) Hvem kan tvinge noen i kne? Politiet og militæret har monopol på vold i vårt land, og de kan bruke det for å få oss i kne. Man bøyer bare kne for dem som har krav på at vi bøyer kne for dem. I Daniels bok kan vi lese om konsekvensene for Daniel og vennene når de ikke ville bøye kne for kongen og hans avgud. Mange kristne har måttet lide og dø i historien av samme grunn. Hvilken makt har så Jesus? Alle i himmelen, alle mennesker på jorden, og alle mennesker under jorden, i dødsriket, skal bøye kne for Jesus!


Vers 11 "alle tunger skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud faders ære."
Alle mennesker og tunger skal fremsi denne bekjennelsen. I romerne står det at hver den som bekjenner at Jesus er Herre, skal bli frelst. Betyr dette at Paulus sier at alle skal bli frelst?
I vår tekst pekes det til dommedag, og at det skal bli tydelig at Jesus er Herre, og at Guds rike er det  eneste gjeldende og seirende. Vi må huske på at til og med demonene bekjenner at Jesus er Herre, og deres dom er ildsjøen i all evighet.


Hva utfordrer Paulus oss på her?


1. Hvis vi tar imot Jesu kjærlige, radikale nåde og stedfortredende død, blir vi tilgitt alle våre synder, og blir satt i en rett relasjon med Gud. Vi blir adoptert av Gud, kjøpt fullt og helt til Hans eiendom, ikke på grunn av våre gjerninger, men fordi Jesus har gjort alt på korset, og sonet helvetes straff, og tatt Guds vrede på seg, som hang over oss pga våre synder.


2. Vi blir født på ny, og kalt til omvendelse. I et hvert møte mellom Jesus og personene rundt Han, får de Guds skjønne tilgivelse og skandaløse nåde, men de blir også bedt om å ikke synde mer. for synden er et fengsel og fører til død. (Rom 6,23) Omvendelse betyr å snu seg 180 grader rundt, for så å omorganisere hele livet sitt etter Jesu herredømme!


3. Vi er kalt til å leve i hellighet og renhet gjennom å følge Jesus i åndens kraft, og å være alle menneskers tjener. Den største blant dere skal være alles slave, står det i bibelen. (Matt 23,11)
Vi er også kalt til å være gode ektefolk, gode foreldre, Jesu vitner i samfunnet, forkynne evangeliet, gi rikelig av våre eiendommer, tid og tanker, ja alt vi er, til Jesu rike. Vi er kalt til å leve i et kjærlighetsfellesskap hvor vi bekjenner våre synder og vender om, og hvor vi skaper forsoning, setter undertrykte fri og hvor tilgivelsen råder. (Jes 58, Luk 4)


Et møte med den levende Jesus fører til et livslangt valg. (Luk 9)
1.Skal jeg oppgi mitt liv å følge Han, eller skal jeg kalle meg kristen å fortsette å leve i lunkenhet og synd, eller skal jeg la være å ta imot Guds utstrakte hånd.
2.Vi kan velge mellom nåden og vreden. Men Gud har ikke glede i at noen går fortapt, derfor har Han gjort alt for oss, og da må vi ikke være så stolte at vi nekter å ta i mot Guds gave.

Å hvor gode nyheter er ikke evangeliet for alle mennesker! Gud har selv blitt menneske, og lidt seg gjennom helvette for våre synder på korset, til soning for våre synder. Evangeliet ropes ut i 2015 som i 30. årene, og kallet er det samme, vend om og la deg forsone med den levende Gud, og bli hans barn til Guds ære.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar