torsdag 23. april 2015

Om velstandsevangeliet

Velstandsevangeliet handler om en gammeltestamentlig forståelse av velsigning. I det gamle testamentet viste ofte Gud sin velsignelse materielt. Slik er det ikke i det nye testamentet på samme måte. En del velstandsteologer har sett hvor god butikk det er, å forkynne fremgang, og økonomisk velsignelse, hvis man bare donerer et pengebeløp, eller tror nok.

Menneskenaturen og religion
For mennesket er det logisk at hvis jeg bare ofrer litt til en gud så vil jeg få velbehag hos denne guden, og det vil gi meg lykke og fremgang i livet. Dette ser vi i klassiske animistiske religioner hvor man forsøker å "blidgjøre" en elvegud, solgud, regngud, etc. En moderne religion som er inne på disse tankene er for meg hinduisme og new age. Logikken i å ofre noe for å få noe, er en sentral menneskelig måte å tenke på.


Velstandsevangeliet

Velstandevangeliet, eller Theologia gloria, som det også blir kalt, spiller på disse helt menneskelige tankemåtene. Evangeliet går ut på at Jesus ønsker å velsigne de troende. Gud viser at en person er salvet, når personen opplever fremgang på alle området. Det økonomiske området er ofte i hovedfokus. Forkynnelse som fokuserer overdrevent mye på helbredelse og pengeinnsamling på samme tid, er som regel manipulerende. Vi kan kalle det et kristent pyramidespill.
De fleste vellstandsforkynnere lever overdådige liv i flotte villaer, og gjør skam på det klassiske evangeliet. Paulus sin ide om at han ikke ville vite av noe annet enn Kristus og Han korsfestet, har de dumdristig godt forbi. (2. Kor 2,2)

Vårt landI vårt land, Norge, finnes det mennesker som sier at de representerer Jesus, men i virkeligheten er de ulver utkledd som lam. Jesus advarer oss sterkt mot slike, og sier at den som fører en av hans minste til fall, ville ha hatt bedre av å aldri bli født i utgangspunktet. (Luk 17,1-4)
En lærer skal få en strengere dom, sier Jakob(Jak 3,1). Det er svært farlig å si at du representerer Jesus, når du egentlig representerer ditt eget ego, og lommebok.
Det at vi har fått et såpass sterkt nærvær av theologia gloria i Norge, bør bekymre oss sterkt!

Hva bør få meg til å reagere?
Hvor går grensen, og hvordan kan vi skille "klinten fra hveten"? Dette er en svært vanskelig sak, men jeg skal komme med mine mangelfulle tanker om hva som bør få varsellampene våre til å blinke.
1. Et overdrevent fokus på penger.
Når pastoren fokuserer mer på penger enn det vesentlige i vår tro, skurrer noe. Det sies at vi må "så et frø i tro!" Dette betyr at hvis du gir penger, så vil Gud velsigne deg rikelig tilbake. Jo mer du tror, les gir, jo større sjangs er det for at du blir velsignet.

2. Overdrevent fokus på helbredelser og salvelser.
Når det skjer storslåtte under og tegn på disse pastorenes møter, så er det ofte en form for å "legitimere" sin autoritet på. "Se hva Den Hellige Ånd gjør! Dette er den nye tid!" Kombinert med en tanke om en spesiell "salvelse", så kan dette bli svært manipulerende. Å være salvet spiller på de gamle kongeskikkene i Israel, hvor kongen ble salvet med olje til sin tjeneste.

3. Livsstil
Velstandsforkynnere, eller pastorer, lever som regel et liv i sus og dus, finansiert av slike kampanjer de holder rundt omkring, og av sin menighet. Så hvis du ser for flotte biler, og for store hus, så kan det være en indikator på at noe ikke stemmer.

4. Forkynnelsen
Nevnes korset? Hvordan forklarer de korset? Er det tradisjonell, kristen tenkning, eller har de "funnet noe nytt"' som de fleste andre ikke har forstått? Dette er typisk for pastorer som ønsker makt over sine tilhørere og menighetsmedlemmer. De taler ikke om Jesu radikale nåde, og vår totale fortapelse i synd. Rettferdiggjørelsen ved tro er grensesprengene, og oppleves frigjørende, ikke manipulerende.

5. Er du påvirket av slik forkynnelse? Da vil jeg bekrefte dine tanker om at noe ikke er slik som det skal. Det er svært lett å bli forvirret/manipulert av sterke personligheter som ønsker å utnytte folk. Søk hjelp, det finnes håp, Jesus er ikke slik som de forkynner. De skal få sin dom.

Kirkens ansvar

Kirkens ansvar er å ikke samarbeide, eller ha fellesskap med slike lærere. Vi skal hjelpe personer ut av dette gjennom nestekjærlighet og grundig undervisning. Ikke manipulerende undervisning. Vi skal også våge å tale slike pastorer til rette, og advare mot deres "evangelium". Guds evangelium er frihet og glede, overgangen fra det døde mørke, til lyset! Ikke fangenskap under enkeltmenneskers legitimering av en pengemanskin i Jesu navn.
Et reflekterende spørsmål til oss alle er om vi tror på evangeliet, eller en versjon av evangeliet som er mer komfortabel i det rike, travle, materialistiske og rotløse Norge?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar