onsdag 19. august 2015

Melk og fast føde- undervisning om renselsesbad

Vi har nå gått gjennom omvendelse fra døde gjerninger, og tro på Gud. For å lese hva dette innebærer, se i arkivet. Det neste som står for døren er å se på hva "undervisning om renselsesbad" betyr for noe. 

Hvis du sykler mye, så har du nok opplevd at kjedet på sykkelen blir fullt av sand, skitt og olje, og trengs å bli renset. Hvis du da bruker diesel eller avfetting, som er sterke saker, kan du oppleve at kjedet blir skinnende rent. Nesten som om det var helt nytt. 
Et annet eksempel er hvis du vasker døren til ovnen. Full av fett som de ofte er, kan Zalo, kombinert med stor tolmodighet, gjøre døren skinnende ren. Den er da blitt renset. 


Renselse i jødisk kultur

Når Jesus gjorde vann om til vin i bryllupet i Kana, brukte han vann som kom fra renselseskarene. Det å rense seg, var en sentral del av hverdagslivet til en jøde. I tredje mosebok som er skrevet som en instruksjonsbok til levittene og prestene, står det mange regler om hvordan en person skal rense seg etter å ha blitt rituelt uren. Dette innebar at den urene (urenhet og renhet må ikke forveksles med synd/syndfri) måtte gå ut fra leiren, vente en stund, for så å vaske hele kroppen å gå inn igjen. Etter å ha gjennomført dette var han rituelt ren. I bryllupet i Kana gjør Jesus renselseskarene og dets vann om til vin. En dyp symbolikk kanskje, på at Jesus vil gjøre alle rene ved sitt blod ( Joh 2,1-12
Flere ganger i NT ser vi konflikter mellom Jesus og fariseerne angående renhet/urenhet ( Matt 23,25).


Hebreerbrevet

Hebreerbrevet er skrevet til Hebreere, altså jøder, kanskje fra Israel eller fra diasporaen ( bosatte jøder i områder utenfor Israel). Generelt i Hebreerbrevet så ser vi at de er opptatt av engler, ritualer, prestefunksjoner osv. Typiske ting som jøder verdsetter høyt. Undervisningen om renselsesbadet må sees i sammenheng med dette. 
Hva betyr dette for oss kristne i dag?

Undervisning om renselsesbadet for oss kristne vil fort omhandle dåpen. Jeg skal nå legge ut noen tanker om dåpen som jeg tror er essensielle i det nye testamentet. For en dåpsdebatt med meg, kan vi ta den over mail. La oss se på hva den kristne dåp er for noe. 

Den kristne dåp er en handling hvor vi drukner det gamle livet vårt, og står opp til et nytt liv sammen med Jesus (Rom 6). Fordi det gamle menneske er blitt drept og borte, har ikke djevelen lenger noen juridisk makt over oss, for vi er jo døde. Etter at vi er blitt drept, så har Gud gitt oss et nytt liv i gave. En ny skinnsekk som kan få ny vin i seg. Et nytt menneske som kan få Den Hellige Ånd i seg. Betyr dette at vår identitet og særegenhet forsvinner? Nei! Vi får ikke et helt nytt liv i mistolket forstand, men vi står opp til et nytt liv. Jesus oppreiser oss! 

I dåpen bekjenner vi at Jesus er Herre i våre liv, og at vi har omvendt oss og tror på Gud. Dåpen er en radikal hendelse, en meget politisk hendelse. Med dette proklamerer man at bibelens åpenbarte Gud er Gud, og at Jesus er Konge. Vi proklamerer at Guds rike er det riket vi vil tjene fremfor noe annet ( Matt 6,33). Mange muslimer opplever først den sterkeste forfølgelsen etter at de velger å døpe seg. Det er da mange blir utstøtt og noen drept.


Dåpen på gresk kommer fra ordet baptå, som betyr å dyppe. derfor er den nytestamentlige dåp kjennetegner av full neddykkelse. Dette kan teologene diskutere, men det er det som står. Den er også kjennetegnet av omvendelse. De som ble døpt på nytestamentlig tid, visste at dette var et valg som kunne innebære døden ( 11 av disiplene til Jesus ble drept, alle utenom Johannes i følge kirkehistorien). 

Radikal luthersk dåpsteologi

Dette innebærer magi. Magi er en måte å påvirke en høyere kraft til å gjøre det vi vil at den skal gjøre. Når man forkynner ufeilbarlig frelse i dåpen, så er alle frelst som er døpt. Dette er vranglære, og kan i verste fall sende godtroende mennesker ned i helvete. I Norge er de fleste døpt, selv om mange ikke bekjenner Jesus som Herre, eller at det finnes en Gud i det hele tatt. Fortsatt må mange konsekvente Lutheranere tenke at de er frelst. Dette er ikke i tråd med bibelens lære om et kristent liv og en kristen dåp. 

Noen tanker til slutt

Dette er bare en kort innføring til inspirasjon for videre søken etter Guds vilje om dåp og det kristne livet. Søk Gud av hele ditt hjerte, og våg å ta konsekvensene av hva det vil si å leve som Guds barn, hellige til Guds ære. Tenk så gjennom om du vil basere ditt dåpssyn på teologi eller på bibelen. I renselselbadet så blir vi renset gjennom Jesu blod til å stå hellige og rene fremfor Guds trone med frimodighet ( Hebr 4,14-16). 

Har du noen tanker? Del gjerne, eller ta kontakt på tageemilgood@gmail.com