torsdag 15. oktober 2015

Melk eller fast føde- Evig domDet kommer en dommedag. ”Kirken” har lang tradisjon for å skremme mennesker til omvendelse og frelse med dette budskapet. Det går rykter om enkelte predikanter som holdt mennesker lengst mulig over ”helvedes ild”, før de forkynte nådebudskapet. En mann som holdt en velkjent tale her i Norge, var Ole Hallesby som rystet hele nasjonen med sin såkalte ”helvedestale”.
            I middelalderen produserte DKK det første slagordet innen salg, og det lyder noenlunde følgende: ”Når pengene i kassen klinger, sjelen ut av skjærsilden springer”. Dette bygget opp under folkereligiøsiteten med at man kan kjøpe seg fri fra lidelse og straff. Det er mye penger i religion.

            Hellig, rettferdig og kjærlig
I våre dager ligger den generelle kristne forkynnelse på Gud som kjærlighet, og gjerne med en postmoderne definisjon på hva kjærlighet er for noe, anno 2015. I et slikt budskap er det ikke plass for en Gud som også er hellig, og rettferdig. Når vi skal omhandle Gud som dommer, må man ha med disse karakteristikkene ved Gud, slik han selv har åpenbart det i bibelen.

1.     Gud er hellig (Jesaja 6,1-3)
2.     Gud er rettferdig ( Salme 119,137; 5 Mos 32,4; Dom 5,11; Rom 2,5 mf)
3.     Gud er kjærlig ( 1. Joh 4,18; Rom 5,8; Joh 3,16; Jud 21 mf)

            Slå gjerne opp disse flotte bibelstedene for å få noen utfyllende tanker om Guds karakter. Hvordan ser du på Gud? Er det den samme gud som Bibelens Gud? Det er en ransakende og spennende prosess å søke Gud slik Han selv åpenbarer seg i Bibelen. La oss nå se på Gud som dommer.

            Dommer

Det kommer en dag da Gud skal dømme alle mennesker (Mat 25 ff). Da skal de som blir dømt skyldige bli sendt til ildsjøen, og de rettferdige til det nye Jerusalem. På dommens dag skal Gud vise seg som en rettferdig dommer. Det som avgjør hvor vi skal tilbringe evigheten, er hvordan vi stiller oss til Jesus Kristus. Hvis Jesus har frelst oss, går vi fri, men hvis vi dør i vår egen synd uten å få del i Jesu frelsesverk, åpenbarer Gud i sitt ord at man går evig pine i møte i det som Jesus kaller for Ildsjøen(Matt 7; Joh Åp 20,15). ( For en fyldigere lesning om helvete, anbefales Francis Chans bok ”Over og ut med helvete?”)
            Det er med tungt hjerte vi må se hvor alvorlige konsekvensene er av synd. Det er med et gledelig hjerte vi kan erkjenne at Gud har sendt sin sønn som verdens frelser, Jesus!

Jesus som sonoffer

            På dommens dag et det bare et kriterium som er gyldig for Gud. Et syndefritt liv. Satt under Moseloven ser vi at ingen mennesker oppfyller det kravet, utenom Jesus. Jesu offer på korset er et gyldig offer i Guds øyne, som frikjøper syndere fra konsekvensene dens, i og med at Jesus har blitt påført dem. Når Gud da skal dømme en synder, og synderen peker på Jesu offer, går synderen fri. Dette gjør at frelste ikke trenger å frykte for dommens dag, for Jesus har tatt den i mitt og andres sted.

Dommens dag og våre liv


Dommens dag setter et perspektiv over livet vårt på at Jesus kommer tilbake for å oppfylle all rettferdighet. Da skal Gud holde en dom over alle mennesker, som vil vare fra evig tid. Frem til vi dør, eller at Jesus kommer tilbake, påvirkes utfallet av denne dommen etter hvordan vi forholder oss til personen Jesus. De som følger Jesus, lever med et evighetsperspektiv over livet sitt. Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt på tageemilgood@gmail.com.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar