lørdag 21. mai 2016

Hvorfor all denne teologien?

Jeg har møtt mennesker som med sorg konstanterer at det er så mange ulike kirkesamfunn; selv om vi alle tror på Jesus. Vi mener alle at vi bygger troen på bibelen, og er blitt berørt av noe som har skapt en tro. Teologi betyr læren om Gud (theos=Gud, logos=lære). Det finnes islamsk teologi og jødisk teologi m.m. Hvordan har alle de ulike kirkesamfunnene oppstått, og hvorfor kan vi ikke være ett slik Jesus ba oss om i Johannes 17? Dette er et stort spørsmål som jeg ønsker å bidra til refleksjon over, gjennom å se litt på kirkehistorien og på den aktuelle situasjonen i det norske kirkelandskapet i dag.


Det nye testamentet 
Det nye testamentet består av 27 forskjellige skrifter, som ikke er skrevet av samme forfatter. Disse be skrevet ned i det første århundret, og er bredt anerkjent for å være det mest troverdige skriftsamling fra antikken. Etter hvert som årene gikk etter Jesu himmelfart, begynte ulike strømninger å gro innenfor kristenheten. Det kunne være gnostiske retninger( lukkede grupper med særegen tilgang til Jesus og Gud) som utviklet ulike skrifter som Tomasevangeliet etc, eller grupper som avviste treenigheten eller at Jesus var både Gud og menneske. Vi kan ane noe av konturene og utfordringene som lederskapet i den kristne kirke stod ovenfor.


Kirkemøtet i Nikea
På kirkemøtet i Nikea ble bibelen kanonisert. Dette skjedde i år 325, selv om den i praksis var "kanonisert" allerede i det første århundret. Nå var det duket for å markere avstand til Arianismen, som var en lære som Arian la fram som blant annet sa at Jesus ikke var guddommelig. Det ble en splittelse mellom arianismen, og kirken. De trodde ikke lenger på samme Gud. Dette er et nøkkelpoeng for å forstå viktige elementer ved teologiens oppgaver.
I dag bringer for eksempel Jehovas Vitner videre arianismens lære om Jesus ved å si at Jesus og engelen Mikael er den samme.


Den store skillsmissen
I 1054 kom det store skillet mellom østkirken og vestkirken, eller Den Katolske Kirke og de ortodokse kirkene i øst. Det var en gryende misnøye mellom de partene som førte til skillet. Det toppet seg med formuleringen i den Nikeanske trosbekjennelsen om Den Hellige Ånds opphav. Dette førte til at Pave Leo IX, og patriarken Kerularius ekskommuniserte (støte ut av fellesskapet/bannlyste) hverandre og alle tilhengerne til hverandre. De mente at de ikke trodde på den samme Gud lenger.


Reformasjonen på 1500-tallet
På 1500-tallet fikk Martin Luther en erkjennelse av at sannheten om rettferdiggjørelse ved tro, var tapt i Den Katolske Kirke med mange av dens dogmer. Dette ledet til en prosess hvor Martin Luther og teologene i Wittenberg forsøkte å reformere DKK. Slik gikk det ikke, og da det var såpass stor forskjell i læren om hvordan mennesker blir frelst, anså de det som kirkesplittende. DKK bedrev ikke en forkynnelse av evangeliet, mente reformatorene; selv om de mente at Gud fortsatt virket til frelse innenfor DKK, og døpte ikke konvertitter.


Enhet
Det er noe velsignet vakkert over mennesker som lever sammen under nådepakten, og tjener
hverandre med kjærlighet, tilgivelse og nåde. Det er rom for å være menneske, rom for spørsmål og søken, samt kjærlig irettesettelse og et ønske etter å leve som Guds barn med Jesus som Herre over livene sine. Enheten er i Kristus, som har sammenfattet alt med seg. Han har forsonet syndere med en hellig Gud, og gitt sitt liv som løsepenge for mange.(1. Tim 2,5-6) Han ble forbannet for at vi skulle gå fri( Gal 3,13). Takk Gud for denne store nåden! Alle frelste mennesker som tilhører Gud, er ett. Martin Luthers lære om den synlige og usynlige kirke kan være til noenlunde hjelp for å tenke sunt rundt dette.
Teologien, meg og deg
For mange i kirken kan teologien bli noe svevende og et lukket univers. Noen miljøer har hatt et dårlig forhold til moderne teologi, med mange gode grunner(mange bedehus). Andre igjen har gått så langt at de har forlatt det autoritative ved Guds ord, og ender opp med en relativistisk universalisme(som noen strømninger innenfor DNK).

Teologien ønsker å være en tjener for Jesu menighet. Målet til sunn teologi er å presentere hvem Gud er ut fra det Han selv har åpenbart til oss gjennom sitt ord, for så å presentere disse sannhetene til oppmuntring og veiledning for kirken. Teologien skal også være tett knyttet mot bønn, da man må teologer være nær sin Gud. Det er fascinerende hvor enkel og tydelig bibelen er, men og hvor dyp den er! Derfor vil jeg takke alle dem som har forsøkt å trenge dypt ned i dette, og som har velsignet meg og mange med skatter fra dypet, som er forankret i Guds ord.

I dag er vi i en situasjon i kirkelandskapet i Norge, hvor det har skjedd store endringer. Ekteskapet er redefinert i Den Norske Kirke, og synet på Gud er endret hos mange innenfor denne. Dette fører til at man må ta et oppgjør med dette synet på Gud, og akseptere det eller avvise det. Dette har vi sett gjort mange ganger i historien, og jeg forventer at det vil bli tatt et oppgjør på de teologiske institusjonene, menighetene, bibelgruppene ja over alt. Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen (Gal 5,9). 


Fyrlyset har fått en egen mail for kontant: fyrlyset@gmail.com
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar