lørdag 30. juli 2016

Evangeliene i det nye testamentet - Lukas

Det er sommer og ferietid for mange nå. Det er godt å hvile. Gud selv hvilte på den syvende dagen, og begrunner sabbaten slik i 2. Mosebok 20,11: "For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den." Vi skal i dette innlegget se litt med et fugleblikk på Lukasevangeliet. Målet med dette er å la oss undre over vår Gud i takknemlighet og glede over Hans storhet og kjærlighet for oss og for deg.


Legen og historikeren som ble møtt av Jesus
Lukas var en mann som var i følget rundt Paulus. Han er forfatteren bak dette evangeliet, og Apostlenes gjerninger. Bøkene er skrevet på bestilling av en rik mann som heter Teofilos( 1,1-4). I en tid hvor hverken boktrykkere og papir fantes, var bøker svært kostbare. Bøkene i det nye testamentet er skrevet på garvet skinn eller papyrus. I Apostlenes gjerninger kan vi se at Lukas var en del av reisefølget rundt Paulus. Av og til så skifter forfatteren sitt ordbruk fra de til vi. Plutselig er forfatteren en del av historien! Dette gjelder spesielt kapittel 16 i Apg.


Lukas er en mann med sterke kvaliteter. Han blir kalt lege i Kolosserne 4,14, og skriver som en nøye historiker. Kommentatorer sier at gresken hans er blant det mest sofistikerte i NT, noe som peker i retning av at han var en høyt utdannet mann. Hva er det så Gud ønsker å formidle til oss gjennom Lukasevangeliet? La oss nå se litt på innholdet.


Innhold og struktur i evangeliet
Den 24 kapitler lange boka starter med en innledning om hvorfor boka skrives, nettop for å forsikre Teofilos at det han har fått opplæring i, er pålitelig( 1,4). Videre så kommer noen historier fra Jesu barndom, og før Jesus blir født. Dette er sjeldent stoff i NT, og det nære slektskapet mellom Døperen Johannes og Jesus, blir synlig. I kapittel tre befinner vi oss i Jesu voksne liv, og vi får høre om Jesu dåp, samt slektstavle. Hos Lukas gjør han et poeng av å trekke denne linja helt tilbake til Gud selv, hvor hos Matteus går den tilbake til Abraham.


I Lukasevangeliet utfordres vi til en radikal etterfølgelse av Jesus. Herlighetsteologi har dårlige kår her, da det sies mye om penger. Dette er noe av det som har inspirert "the social gospel"-bevegelsen, og som blant annet hadde en populær bok for noen år siden i Shane Claibornes bok The irrestible revolution. Denne bevegelsen fanger opp sentrale elementer i Lukasevangeliet, men ender opp med å tone ned eller ta avstand fra sentrale elementer i vår tro som f.eks hva synd er, fortapelseslære, lederskap i menighetene etc.


Vi utfordres i Lukas som sagt på hvordan vi lever livene våre. Her kommer en liten liste.

1. De rike får verop( ve=forbannelse), og de fattige får en saligprisning( 6,20-26).
2. Ikke vær bekymret for morgendagen, Gud forsøger deg. ( 12,22-34)
3. Prisen for å følge Jesus. (14,25-35)
4. Den rike mannen og Lasarus, rik/fattig-kontrast. Betydningen av å høre Ordet. (16,19-31)
5. Den rike mannen som ikke makter å oppgi alt for Jesus, (18,18-30) og Sakkeus som makter det! (19 ff.)

Dette er bare noen eksempler.


Kvinner og hedninger har en fremhevet plass i boka. Romere som var forhatt av mange jøder, ble troseksempler, og samaritanere som også jødene mislikte, ble trukket frem i positivt lys. Med tanke på tiden boka er skrevet i, har kvinner en særs fremtredende rolle. Dette er viktig, og vi som kirke må løfte frem det vakre i begge kjønn. Dette er viktig å stå på i en tid hvor kjønn gradvis blir en abstrakt størrelse, og ikke en fysisk.


I alt dette må vi ikke gjøre enkelte konklusjoner som en kan komme til hvis vi går bort fra prinsippet Ordets inspirasjon. Lukas er ikke en moderne frigjøringsteolog, og Lukas egentlige mening ligger ikke "bak teksten". I momentet som kommer fra de sterke oppfordringene til etterfølgelse og radikalitet, må man ikke miste hodet i det. Målet med boken er å forsikre Teofilos( og oss) om at det han har fått opplæring i, er pålitelig.


Jeg vil oppfordre til å lese hele Lukasevangeliet i et strekk. Gud velsigne deg, og måtte Han virke i deg til frelse til Hans ære.